Spektroskopia Absosaun Atomika

26-08-2010 14:18

Spektroskopia Absorsaun Atomika (AAS) hanesan teknika kimika analitika ida nebe dala barak uja atu determina konsentrasaun ba elementu metal spesifika nebe kompostu iha amostra nia laran. Atu koñese oituan teknika ida ne'e, KONTINUA atu bele hetan esplikasaun bazika.

 

 

Voltar

Procurar no site

Foto utilizada com a permissão da Creative Commons owinter86  proprietariu kimika