Radioatividade nas Águas

01-08-2010 17:43

Livru (Radioatividade nas Águas da Inglaterra ao Guarani) ida ne'e hakerek husi autor Daniel Marcos Bonotto no edita husi UNESP hafoin lansa iha tinan 2003.

Livru ida ne'e ajuda maluk sira nebe iha interese no hakarak halao pekiza ruma konaba bee ho nia kontaminasaun no mos prezensa Radioatividade iha bee laran. Atu download livru ida ne'e, bele kontinua klik iha link tuir mai ne'e;

DOWNLOAD

Voltar

Procurar no site

Foto utilizada com a permissão da Creative Commons owinter86  proprietariu kimika